Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Formativně!

Formativní hodnocení je proces, který pomáhá žákům rozumět, čemu se učí a jak se mohou zlepšovat. Učitelé používají různé metody hodnocení, jako jsou testy, pozorování, rozhovory nebo portfolio, aby zjistili, jaké jsou silné a slabé stránky žáků a jak jim poskytnout vhodnou podporu. Formativní hodnocení odpovídá na tři otázky: Kam směřuji? Kde se právě nacházím? Jak se dostanu k cíli? Tyto otázky pomáhají žákům stanovit si cíle podle učebních plánů a kritérií úspěchu, sledovat svůj pokrok pomocí sebehodnocení a spolužáckého hodnocení a vyhledávat zpětnou vazbu od učitelů a spolužáků. Zpětná vazba by měla být konstruktivní, specifická a zaměřená na zlepšení. Formativní hodnocení je důležitý nástroj pro podporu učení a motivace žáků, protože jim umožňuje vidět své úspěchy a výzvy a aktivně se zapojit do svého vlastního učení. Formativně můžeme hodnotit nejen ve výuce, ale i v projektech eTwinning. 

Formativní hodnocení v online projektech je způsob, jak sledovat a podporovat osvojení nových dovedností žáků během i po dokončení projektu. Učitelé používají průběžné a závěrečné hodnocení k poskytování zpětné vazby a uznání žákům za jejich práci. Průběžné hodnocení probíhá po každém tématu například formou kontrolního seznamu jednotlivých aktivit, kam si žák napíše, co zpracoval a následného osobního hodnocení aktivit, to pomáhá žákům reflektovat nad dosaženými výsledky. Žáci také získávají digitální odznaky, které jsou ověřenými indikátory dokončení jednotlivých aktivit, a osvojení nových dovedností (komunikativních, digitálních, sociálních či týmové spolupráce). Někdy si žáci mohou vést online deník projektu, kde píší o svých postupech, výzvách a výstupech. Do společného online deníku přispívají žáci všech partnerských škol.  

Hodnotící tabulky (rubriky) jsou nástrojem formativního hodnocení, který je přehledný a dobře využitelný v projektech eTwinning. Hodnotící tabulky obsahují kritéria hodnocení a stupně splnění jednotlivé aktivity. Učitelé používají hodnotící tabulky k poskytování zpětné vazby žákům a k návrhům na zlepšení. Žáci používají hodnotící tabulky k sebehodnocení a spolužáckému hodnocení, kdy si navzájem pomáhají a radí. Hodnotící tabulky mají několik výhod pro formativní hodnocení: 

– Pomáhají žákům rozumět cílům učení a projektových aktivit 

– Podporují žáky v aktivním zapojení do učení a v rozvoji sebereflexe a seberegulace. 

– Umožňují žákům vidět svůj pokrok  

– Zvyšují motivaci a sebedůvěru žáků  

– Zlepšují komunikaci a spolupráci mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem 

Závěrečné hodnocení může mít formu online formuláře pro žáky i učitele, kde se zhodnotí celkový výsledek projektu, spolupráce v týmu a dosažené kompetence. 

Závěrem můžeme uvést, že formativní hodnocení je efektivní způsob podpory učení žáků v různých prostředích. Ukázali jsme si, jak se dají využít digitální odznaky, online deníky a hodnotící tabulky k poskytování zpětné vazby, stanovování cílů a motivování žáků vy výuce a projektech eTwinning. Tyto nástroje pomáhají žákům rozvíjet dovednosti potřebné pro 21. století, jako je sebereflexe, seberegulace, spolupráce a kritické myšlení.  

Autor: Alena Jandlová, ambasador programu eTwinning