Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Digitální nástroje pro CLIL a eTwinning

Během své práce na mezinárodních projektech uskutečňovaných na platformě eTwinning  jsem si všímala úzké spojitosti a návaznosti mezi nimi a metodou CLIL. Ať  jsme se se žáky věnovali tématu klimatických změn, ochraně přírody, odhalovali dezinformace v médiích nebo se věnovali kultuře, dějinným souvislostem nebo evropskému občanství, to všechno spojovaly mezipředmětové vztahy. Pro CLIL, jako i pro eTwinningové projekty je charakteristická zaměřenost na rozvíjení kompetencí v cizím jazyce a zároveň v dalších předmětech, přičemž se uplatňují inovativní postupy a metody. Dalšími společnými rysy pro CLIL a  projektovou výuku prostřednictvím platformy Evropské komise jsou použití digitálních technologií a  světového jazyka (na naší škole angličtiny a němčiny)  jako prostředku ke komunikaci.

Jsem přesvědčena, že obzvlášť v dnešní době eTwinning a CLIL představují ideální kombinaci/1/. CLIL nepovažuji za jakousi přidanou hodnotu k eTwinningu, ale za naprosto přirozenou součást projektové výuky, která podporuje a rozvíjí všechny dovednosti potřebné pro život v naší moderní společnosti. Současně, eTwinningový projekt se může stát tou smysluplnou aktivitou, která obohatí, osvěží a oživí  hodiny, na kterých se realizuje metoda  výuky části nebo celého předmětu v cizím jazyce, a to v obou formách, ať již jde o tzv. hard nebo soft CLIL /2/.

Mám několikaleté zkušenosti s realizací eTwinningových projektů, ale i s metodou CLIL. Navštěvovala jsem základní a pak střední školu s rozšířenou výukou cizího jazyka. Všechny předměty včetně tělocviku,  výtvarného umění a občanské nauky byly během 11 let školní docházky vyučovány v jiné než mateřské řeči. Učebnice byly většinou identické s těmi, které používaly ostatní všeobecně vzdělávací školy v krajině, se stejným obsahem a grafickým zpracováním, jen text byl přeložený do  cizího jazyka (do němčiny, angličtiny, francouzštiny  nebo ruštiny). Po letech, již  jako učitelka angličtiny, jsem často zahrnovala obsah a učivo z jiných předmětů do své jazykové výuky, ale zdálo se mi to jakési vyumělkované, nesourodé. Hledala jsem cesty jak pomoci svým žákům rozvíjet harmonicky různé kompetence prostřednictvím cizího jazyka.  V eTwinningu jsem našla ideální prostředí na rozvoj jazykových kompetencí svých žáků  v přirozeném prostředí. 

Potom, co  začala epidemie covidu a přešli jsme na  distanční výuku, se  do popředí dostala otázka – které digitální nástroje bych mohla použít na  podporu mezipředmětových vztahů ve své projektové výuce a zároveň by byly užitečné i pro kolegy, kteří zaváděli metodu CLIL na naší škole?

Vyzkoušela jsem proto tzv. archetypální digitální výukové nástroje jako např. PowerPoint, Youtube, Kahoot!, padlet apod.  Předmětem tohoto článku jsou ale některé jiné nástroje a aplikace, které se zdají  být vhodné nejen  pro rozvoj kooperace, spolupráce, kritického myšlení, ale i na  vzájemné hodnocení žáků, na dosažení různých cílů jednotlivých  eTwinningových projektů nebo při uplatnění metody CLIL ve výuce. V obrovském množství nabízených produktů mne zaujalo 11 z nich.

1.   Glogster /3/ – jde prostředí na vytváření příběhů, prezentaci projektů nebo zápis poznámek prostřednictvím interaktivního multimediálního posteru. Tato aplikace se uplatní v matematice, sociálních studiích, přírodních vědách apod. Zvláštním bonusem je tzv.  glogpedia, ve které lze najít taková témata jako např. počasí, podnebí, biologií nebo environmentální studie. Glogster má zvlášť platformu pro učitele a pro skupiny žáků.  Aplikace je sice zpoplatněná, ale není drahá. Vyplatí se pro učitele a skupinu do 40 žáků a je vhodná nejen do CLIL hodin, ale i pro mezinárodní projekty. Postery se uplatní u brainstormingu idejí,  zpracování různých témat, jako výsledný produkt nějaké aktivity, rozvíjí kreativitu a spolupráci zábavnou a nenáročnou formou.

2.   Audacity /4/ – tvůrci slibují volně dostupný audio software. Žáci zde mohou nahrávat, sdílet, editovat audionahrávky. Výborný nástroj na kladení otázek a na odpovědi, diskusi, debaty nebo třeba nazpívání písní, čtení textů, vyjádření názorů, audioprezentace apod.

3.   Bubble.us /5/ je nástroj vhodný na výrobu myšlenkových map, brainstorming apod. Můžete vytvořit až 3 myšlenkové mapy zdarma, větší počet je zpoplatněn. Vhodný i pro prezentace. Obrázky se dají importovat a sdílet, takže je to ideální aplikace pro vizuální zpracování témat  a textů pro CLIL a pro mezinárodní etwinningové projekty.

4.   Popplet /6/ – vhodný od školky až po střední školy. Jednoduchý program na tvoření myšlenkových map. Velkou výhodou je jeho intuitivní použití a to, že žáci mohou spolupracovat v reálném čase. Oblíbený nástroj v mých skupinách, je snadný a zábavný.

5.   Storybird /7/na  obrázkové zpracování elektronických knih.  Ideální na komiksy. V něm žáci mohou číst a psát různé texty, např. tvořit poezii, blogy a krátké příběhy. Výhodou je, že třeba starší žáci mají prostor na psaní delších textů a zaujme je také flash fiction. Není nutné složitě se  seznamovat s funkcemi. Aplikace poskytuje více než 10000 ilustrací a je na jeden měsíc zdarma. Nevýhodou je, že služba je zpoplatněna pro stálé uživatele, a to zvlášť pro učitele a pro žáky.

6.    Puzzlemaker /8/ – nástroj na vytváření různých druhů puzzle. Já jsem ho používala v rámci CLILu na procvičování terminologie, nebo při eTwinningových projektech při hrách nebo kvízech ohledně  školy, krajiny, na hledání výrazů např. z ekologie nebo mediální gramotnosti. Nástroj je jednoduchý a zábavný.

7.   ClassDojo /9/- jednoduchá aplikace na různé aktivity, např. kreslení, řešení matematických úloh, videa, diskuse, hypotéz, nebo focení hotových produktů pro zpětnou vazbu od spolužáků a učitele. Velice příjemná je krátká aktivita Think-Pair-Share /Myslet – párová diskuse – sdílení/, kde je možnost časovače a správce hluku. Na podporu kritického myšlení se dají použít hlavolamy s nejednoznačnými odpověďmi. ClassDojo jako virtuální třída poskytuje možnost motivace žáků prostřednictvím bodů udělených učitelem. Navíc pochvaly se dají poslat i rodičům, takže rodiče vidí, jak se snaží jejich děti, a to posiluje vztahy mezi školou a veřejností. Aplikace poskytuje prostor pro komunikaci v reálném čase. 

8.   Toontastic 3D /10/ – pomocí této aplikace žáci mohou kreslit, psát texty, animovat ve 3D. Základní vypravěčské postupy se dají předem vybrat, např. nastavení, konflikt, kolize, vyvrcholení nebo závěr. Postavy a místo děje se dají nakreslit i vlastnoručně, stejně jako dialogy, pak se může nahrát i hudba. Prostřednictvím aplikace se postavy přesunou na obrazovku jednoduchým stisknutím tlačítka záznamu. Toontastic 3D je výborný pro základní školy nebo nižší gymnázium.

9.   Prezi /11/ – aplikace je zdarma do pěti výtvorů. Žákům musí být minimálně 13 let, aby si založili účet. Výhodou je možnost kolektivní práce a vytvoření týmu, což podporuje kolaboraci.  Prezi je vhodné na tvorbu videoprezentací, např. na sdílení během online setkání, nebo na infografiky. My jsme ho použili v jednom projektu věnovaném mediální gramotnosti  za účelem vytvoření učiva, které jsme pak odučili v rámci eTwinningu ve všech partnerských školách s různými obměnami.

10.   Flipgrid /12/ – jednoduchá aplikace. Stačí, aby učitel vytvořil skupinu, sdílel link se třídou a vybral Topic /Téma/ na podnícení diskuse, pak může vytvořit vlastní text, použít svoje video nebo zvolit jedno z předem připravených témat. Žáci mají možnost reagovat vytvořením krátkých videí za použití kamery Flipgridu. Výhodou je, že  rychle vidí výsledky práce svých spolužáků a mohou poskytnout zpětnou vazbu. Aplikace je vhodný také pro žáky základních škol.

11.   Creaza /13/ – webový výukový nástroj na vytváření myšlenkových map, prezentace, digitálních příběhů, videí nebo kreslených filmů. Je složený z kreativních nástrojů s předem daným obsahem a nabízí stovky aktivit. Web slibuje možnost pracovat v různých předmětech a s mnoha tématy vzrušujícím a kreativním způsobem. Creaza zvítězila při udělování cen Best Awards v kategorii “International Digital Educational Resource“  v roce 2018 /14/.

12.   Wallwisher /15/ – tento web umožňuje uživatelům používat virtuální lístečky nebo poznámky /“sticky notes“/ a dávat je na zeď. Výhodou je, že se  žáci nemusí registrovat a zdi mohou být privátními. Lístečky s poznámkami se dají přemísťovat a skládat, což poskytuje různá řešení nebo možnost zadávat další úkoly. Web je ideální do všech předmětů nebo jako součást  eTwinningových projektů, na rozvoj kritického myšlení, na kladení otázek a hledání různých řešení. Navíc, je blízký mladé generaci tím, že je dost podobný blogům na Twitteru.

CLIL, stejně jako eTwinning, je zaměřený na praxi a souvisí s digitální gramotností. Je to obzvlášť velká výzva pro učitele, aby zaujal žáky z internetové generace a zefektivnil výuku pomocí různých virtuálních nástrojů. Spousta učitelů v současnosti mění svůj styl výuky. Úkolování a vysvětlování pomocí obrázků, videí, komiksů nebo  videonahrávek podporuje také spolupráci, kolaboraci a tvořivost, schopnost učit se nové věci skrz cizí jazyk.  Je zaměřena na samotného žáka a posiluje integraci komunikačních dovedností v cizím jazyku a obsahu nejazykových předmětů. Propojení CLILu a eTwinningových projektů poskytuje vhodnou půdu pro žádoucí začlenění kritického myšlení a cílené zlepšení motivace žáků.

Zdroje

1.       [online]. Dostupné z: http://CLIL and eTwinning: a perfect combination – etwinningandmore (wordpress.com)

2.       | CLIL – výklad pojmu | CLIL Linguistic. Úvod | CLIL Linguistic [online]. Copyright © 2021 clil.cz. Všechna práva vyhrazena. [cit. 11.11.2021]. Dostupné z: https://www.clil.cz/vse-o-clilu/clil-vyklad-pojmu/clil-a-jeho-typy  

3.       [online]. Dostupné z: http://3. Glogster: Multimedia Posters | Online Educational Content

4.       [online]. Dostupné z: http://4. Audacity ® | Free, open source, cross-platform audio software for multi-track recording and editing. (audacityteam.org)

5.       [online]. Dostupné z: http://Mind Mapping Online – Bubbl.us

6.       [online]. Dostupné z: http://Popplet | Mind maps made easy

7.       [online]. Dostupné z: http://Storybird – Artful Storytelling 

8.       [online]. Dostupné z: http://Online Puzzlemaker | Create Your Own Puzzle | Discovery Education Puzzlemaker

9.        [online]. Dostupné z: http://Teacher resources | ClassDojo

10.    [online]. Dostupné z: http://Toontastic 3D | Creative Storytelling AppToontastic 3D

11.    [online]. Dostupné z: http://Present over video and create inspiring visuals online | Prezi

12.    [online]. Dostupné z: http://Flipgrid | Empower Every Voice

13.    [online]. Dostupné z: http:// Create a Cartoon (creaza.com)

14.    [online]. Dostupné z: http://Creaza | Reviews 2021: Features, Price, Alternatives (edtechimpact.com)

15.    [online]. Dostupné z: http://Wallwisher: Free online collaboration tool (teachersfortomorrow.net)

Autor: Ljuba Stojanova-Stojčeva